Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Scheepsmakelaardij

Scheepszaken per 1 januari 2020

Artikel 1 – Definities 

Onder ‘makelaardij-opdracht’ van Scheepsmakelaardij Scheepszaken wordt verstaan de overeenkomst van opdracht inhoudende het verzoek van de opdrachtgever aan de makelaar tot het bemiddelen bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en een derde.

Onder ‘makelaar’ wordt verstaan Scheepsmakelaardij Scheepszaken, bij deze te noemen makelaar, die bemiddeling verleent bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en een derde.

Onder ‘opdrachtgever’ bij deze te noemen opdrachtgever wordt verstaan hij/zij die aan de makelaar één of meer makelaardijopdrachten geeft als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Onder ‘courtage’ wordt verstaan de vergoeding waar makelaar recht op heeft voor de diensten die hij uit hoofde van de makelaardij-opdracht verricht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Makelaar en Opdrachtgever gesloten makelaardij- opdrachten en aanbiedingen die Makelaar in dat verband doet.

In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of eerdere bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen zijn slechts bindend wanneer deze door Makelaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

De bepalingen uit de makelaardij-opdracht prevaleren boven de inhoud van deze voorwaarden in- dien er inhoudelijke strijd bestaat tussen de door Makelaar en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze voor- waarden.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 3 – De makelaardij-opdracht

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een makelaardij-opdracht exclusief. De makelaardij-opdracht wordt derhalve geacht te zijn gesloten met Makelaar, met uitsluiting van andere makelaars en/of andere tussenpersonen.

3.3 Een makelaardij-opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Makelaar in tot het sluiten van de over- eenkomst namens Opdrachtgever, Tenzij opdrachtgever Makelaar een daartoe strekkende schriftelijke volmacht verleent.

 

Artikel 4 – Wijziging(en) van makelaardij-opdracht

4.1 Opdrachtgever kan in overleg met Makelaar de inhoud van de makelaardij-opdracht gedurende de looptijd van de makelaardij-opdracht wijzigen. De wijziging(en) is/zijn pas van kracht vanaf het moment dat de wijziging(en) door Makelaar schriftelijk is/zijn bevestigd.

4.2 Indien de begeleiding van Makelaar meer omvat dan de in de makelaardij-opdracht omschreven diensten, brengt Makelaar de Opdrachtgever daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte.

4.3 De kosten, al dan niet opgenomen in een gewijzigde courtage, gemoeid met de wijziging(en) van de makelaardij-opdracht dient Opdrachtgever te voldoen, indien partijen daarover vooraf schriftelijk overeen- stemming hebben bereikt.

Artikel 5 – Duur makelaardij-opdracht, opzegging en overige vormen van beëindiging

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt de makelaardij-opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de overeenkomst pas ná zes maanden na aanvang door een der partijen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Ingeval van opzegging dient dit tegen het einde van een kalendermaand te geschieden en per aangetekende post.

5.2 Naast de voorwaarden van opzegging, als geformuleerd in lid 1 van dit artikel, eindigt de makelaardij- opdracht door:

– de totstandkoming van de beoogde verkoop/koop overeenkomst;

– het verstrijken van de overeengekomen tijd in geval van een overeenkomst die is     aangegaan voor bepaalde tijd;

– teruggave van de opdracht door Makelaar als gevolg van de wens van Opdrachtgever de inhoud van de makelaardij

– opdracht zodanig te wijzigen (prijswijziging daaronder begrepen) dat de beoogde overeen- komst redelijkerwijs niet op korte termijn uitvoerbaar is en welke wijziging door Makelaar niet schriftelijk is bevestigd conform artikel 4.1 van deze voorwaarden.

– het onbemiddelbaar worden van het object ten gevolge van staat waarin het object is gekomen te raken, waaronder maar niet gelimiteerd tot algeheel verval;

– het onbemiddelbaar worden van het object ten gevolge van zware beschadiging en/of beschadiging van de voor het tot stand komen van de overeenkomst essentiële zaken van het betreffende object;

Artikel 6 – Diensten Scheepsmakelaardij Scheepszaken

6.1 Makelaar zal Opdrachtgever adviseren én een beoordeling geven over de marktwaarde en daarnaast de overige financiële, fiscale, technische en juridische aspecten die van belang zijn ten aanzien van het betreffende object en de beoogde overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde.

6.2 De op Makelaar rustende onderzoeksplicht naar de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens is beperkt tot onderzoek naar rechten, waaronder hypotheken en andere op het object rustende (beperkte) rechten. Een en ander voor zover dit blijkt uit de openbare registers alwaar de (in Nederland) teboek gestelde vaartuigen in zijn opgenomen.

6.3 Makelaar zal Opdrachtgever adviseren over én zich actief op te stellen ten aanzien van de totstandkoming en afwikkeling van de beoogde overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde.

6.4 Indien tussen Opdrachtgever en een derde ten aanzien van de beoogde overeenkomst overeenstemming is bereikt over de prijs en de voorwaarden waaronder wordt geleverd, zal Makelaar de NAW-gegevens van beide partijen over en weer schriftelijk bekend maken, voor zover Makelaar dit, gelet op de gegeven omstandigheden, al niet eerder heeft gedaan.

6.5 Makelaar zal de beoogde overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde niet afhankelijk laten zijn van een door Makelaar zelf opgesteld deskundigenbericht, expertise en/ of taxatierapport.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de staat, uitrusting en de juistheid van de omschrijving ten aanzien van de door hem verstrekte gegevens over het object.

7.2 Ten aanzien van hetgeen is opgenomen in lid 1 van dit artikel vrijwaart Opdrachtgever Makelaar voor elke aanspraak van derden.

7.3 In geval van een verkoopopdracht is Opdrachtgever verplicht tot het in het bezit hebben én het in stand houden van een naar behoren, adequate en waardevast dekkende casco- en aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van het betreffende object waartoe Makelaar zijn diensten heeft aangeboden.

Artikel 8 – Verschuldigde courtage

8.1 Opdrachtgever is in het kader van de makelaardij-opdracht aan Makelaar courtage verschuldigd indien Opdrachtgever en een derde ten aanzien van de beoogde overeenkomst overeenstemming hebben bereikt. Eén en ander behoudens een in de beoogde overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde waarvan de werking wordt ingeroepen.

8.2 Afwijkende afspraken en/of (gedeeltelijke) ontbindindende factoren welke zonder tussenkomst van Makelaar tussen Opdrachtgever en een derde onderling zijn overeengekomen, doen het recht van Makelaar op courtage niet verloren gaan.

8.3 Uit hoofde van de exclusiviteit als genoemd in artikel 3.2 van deze voorwaarden vloeit voort dat indien de beoogde overeenkomst tot stand komt binnen de looptijd van de makelaardijopdracht, deze geacht wordt tot stand te zijn gekomen door tussenkomst van Makelaar. Eén en ander behoudens de mogelijkheid voor Opdrachtgever aan te tonen dat de beoogde overeenkomst zonder tussenkomst van Makelaar tot stand is gekomen.

8.4 Opdrachtgever is 50% van de courtage, berekend over de laatstelijk schriftelijk vastgestelde vraagprijs, aan Makelaar verschuldigd, indien Opdrachtgever aantoont dat de beoogde overeenkomst zonder tussenkomst van Makelaar binnen de looptijd van de makelaardijopdracht tot stand is gekomen. Opdrachtgever blijft echter verplicht de volledige courtage aan Makelaar te voldoen indien het bewijs daartoe onvoldoende blijkt te zijn.

8.5 Gedurende een periode van zes maanden ná het einde van de makelaardij-opdracht houdt Makelaar recht op de volledige courtage over de laatstelijk schriftelijk vastgestelde vraagprijs, indien:

8.6 Opdrachtgever op enigerlei wijze overeenstemming bereikt met een derde die in eerste instantie door Makelaar nader was genoemd en/of benaderd en/of geïnformeerd over de beschikbaarheid van het betreffende object.

8.7 Opdrachtgever het betreffende object duurzaam in gebruik heeft gegeven aan een derde die in eerste instantie door Makelaar nader was genoemd en/of benaderd en/of geïnformeerd.

Artikel 9 – Hoogte en vaststelling courtage

9.1 De hoogte van de courtage wordt tussen Makelaar en Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen. Indien zulks niet is geschied, wordt het binnen de branche gebruikelijke percentage in rekening gebracht.

9.2 De courtage wordt berekend over de totale som van de in het kader van de makelaardijopdracht tot stand gekomen overeenkomst, inclusief bijkomende werkzaamheden en bijkomende leve- ringen, die door de ene partij aan de andere partij voor het object, als gevolg van de tot stand gekomen overeenkomst, moet worden betaald.

9.3 Indien in de in het kader van de makelaardij-opdracht tot stand gekomen  overeenkomst is bepaald dat in meerdere termijnen wordt betaald, wordt als grondslag voor de courtageberekening de som van alle termijnen genomen.

Artikel 10 – (On)kostenvergoeding

10.1 Opdrachtgever is gehouden de (on)kosten welke voortvloeien uit hoofde van de uitvoering van de makelaardij- opdracht aan Makelaar te voldoen indien:

a- de makelaardij-opdracht in de zin van artikel 5.1 door de opdrachtgever wordt opgezegd;

b- de makelaardij-opdracht in de zin van artikel 5.2 sub c. (wijziging makelaardij-opdracht) door Makelaar wordt teruggegeven;

c- de opdrachtgever het Makelaar op enigerlei wijze onmogelijk maakt uitvoering te geven aan de makelaardij-opdracht;

d- de opdrachtgever het betreffende object, zoals genoemd en omschreven in de makelaardijopdracht, duurzaam in gebruik geeft aan een derde gedurende de looptijd van de makelaardij-opdracht;

e  de makelaardij-opdracht in de zin van artikel 5.2 sub d en e (onbemiddelbaar) wordt beëindigd;

10.2 De (on)kosten als genoemd in lid 1 sub a, b, c en d van dit artikel (met uitzondering van lid 1 sub e, zie hiervoor onderstaand lid 3 van dit artikel) worden vastgesteld op:

10% van de overeengekomen courtage bij beëindiging tot en met twee maanden na aanvang van de makelaardij-opdracht;

25% van de overeengekomen courtage bij beëindiging langer dan twee maanden maar niet langer dan vier maanden na aanvang van de makelaardij-opdracht;

50% van de overeengekomen courtage bij beëindiging langer dan vier maanden na aanvang van de makelaardij-opdracht.

Ten aanzien van de (on)kosten als genoemd in lid 1 sub e van dit artikel (beëindiging in de zin van artikel 5.2 sub d en e uit hoofde van onbemiddelbaar object) geldt dat hiervoor de in redelijkheid gemaakte (on)kosten door Opdrachtgever aan Makelaar dienen te worden vergoed.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de makelaar is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook de makelaar daarnaast nog een betalingsverplichting zou hebben, dan is die beperkt tot de in dat geval in rekening gebrachte courtage met een maximum van € 10.000,–.

Artikel 12 – Betaling verkoopsom uit hoofde van een gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Een derde 

12.1 De betreffende koopsom uit hoofde van de gesloten (beoogde) overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde zal de makelaar voor de opdrachtgever in ontvangst nemen.
De makelaar zal de koopsom op een daartoe bestemde derdenrekening ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houden. Bij gebreke van een eigen derdenrekening zal de makelaar van de diensten én derdenrekening van een notaris gebruik maken, dan wel met partijen een schriftelijke afspraak maken over de te volgen route en termijnen van de geldstromen.

12.2. De makelaar behoudt zich het recht voor om de vergoeding die hem uit hoofde van de bemiddelingsopdracht toekomt (courtage en kosten) te verrekenen met de in lid 1 van dit artikel genoemde koopsom.

12.3. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de diensten van een notaris zal de makelaar na de afwikkeling van de koop/verkoop de koopsom na aftrek van courtage en kosten zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever doen toekomen.

Artikel 13 – Betaling courtage

13.1. De betaling van de courtage en de kosten dienen indien deze niet worden verrekend met de in artikel 12.1 genoemde koopsom te worden voldaan op een door de makelaar aangewezen bankrekening óf op de plaats van vestiging van de makelaar, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2. Als de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de makelaar bevoegd om tot invordering over te gaan en de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Pand- en retentierecht 

Makelaar heeft het recht van vuistpand op het betreffende object uit hoofde van de makelaardij-opdracht zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de makelaardij-opdracht alsmede de verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde.

Makelaar het recht om de nakoming van een verplichting tot afgifte van het betreffende object uit hoof- de van de makelaardij-opdracht aan zijn opdrachtgever op te schorten totdat de vordering, die Makelaar op de opdrachtgever heeft, wordt voldaan.

Artikel 15– Geheimhouding 

15.1 Makelaar zal al de mededelingen door Opdrachtgever gedaan in het kader van de makelaardij-opdracht vertrouwelijk behandelen, voor zover deze daartoe redelijkerwijs verplicht is.

15.2 Het is Opdrachtgever verboden mededelingen, welke hij ter zake van de makelaardijopdracht van Makelaar ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor Makelaar zal ontstaan.

Artikel 16– Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing.

Alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen zullen partijen eerst met elkaar in overleg treden teneinde te onderzoeken of het geschil ook op een andere wijze kan worden beslecht, bijvoorbeeld via arbitrage, mediation of bindend advies.